Logger Script

Reservation    Reservation


예약 문의입니다

손근식
2020-11-25
조회수 53

  + 업체명 / 입금자성함 :  멜로우콘 / 손근식


  + 촬영내용 : 하나대체자산투자 유튜브


  + 촬영날짜 : 2020년 11월 27일 (금)


  + 촬영 룸 :  A (     v    ) , B (          ) , C (          )


  +촬영시간 (총 이용 2시간 이상) : (   09    )~(   13   )까지  / 총(   4   )시간         


  + 전자 세금계산서 :  유(     v     ) , 무(          )


  + 연락처 : 010-2052-4313


  + 이용인원: (    14    )명 (추가 될 수 있음)


  + 방문차량: (    2    )대 (추가 될 수 있음)


  +추가렌탈:


1