Logger Script

Reservation    Reservation


B룸과 C룸 관련 금액 문의 드립니다.

강덕호
2024-04-18
조회수 53

  + 업체명 / 입금자성함 :  강덕호


  + 촬영내용 :  영상촬영 (          ) , 룩북촬영 (    0      ) , 파티룸 (          )


  + 촬영날짜 : 4월 27일(토)


  + 촬영 룸 :  A (          ) , B (     0     ) , C (     0     )


  +촬영시간 (총 3시간) : B룸 10:30~12:00 / C룸 13:00 ~ 14:30         


  + 전자 세금계산서 :  유(    0      ) , 무(          )


  + 연락처 : 010-9736-7077


  + 이용인원: B룸 부부 + 2세, 4세 자녀 + 스태프 2명 / C룸 부부 + 2세자녀 2명, 10개월 자녀 1명 + 스태프 2명


  + 방문차량: (     1     )대


  +추가렌탈: 없음


1