Logger Script

Reservation    Reservation


8월 19일 오후1시 ~ 5시 예약신청합니다.

서윤정
2020-08-11
조회수 235

  + 업체명 / 입금자성함 :  중앙UMS


  + 촬영내용 : 인쇄광고물 촬영


  + 촬영날짜 : 8/19


  + 촬영 룸 :  A (      V     ) , B (          ) , C (          )


  +촬영시간 (총 이용 2시간 이상) : (   13      )~(    17    )까지  / 총(    4    )시간         


  + 전자 세금계산서 :  유(    V (취소시 예약금에 한하여)      ) , 무(          )


  + 연락처 : 010-5022-2397


  + 이용인원: (     8(기본)     )명


  + 방문차량: (      2(기본)    )대


  +추가렌탈:


1