Logger Script

Reservation    Reservation


31일 B룸 예약합니다/

크리컬
2020-08-28
조회수 166

  + 업체명 / 입금자성함 : 크리컬쳐에스 / 장원준 


  + 촬영내용 : 바이럴 영상 촬영


  + 촬영날짜 : 2020. 08. 31


  + 촬영 룸 :  A (          ) , B (    V    ) , C (          )


  +촬영시간 (총 이용 2시간 이상) : (  13    )~(   17   )까지  / 총(  4   )시간         


  + 전자 세금계산서 :  유(          ) , 무(  V    )


  + 연락처 : 010-7203-6135


  + 이용인원: (   4    )명


  + 방문차량: (   1    )대


  +추가렌탈: 사다리, 삼각대


1