Logger Script

Reservation    Reservation


예약 문의 합니다

2020-09-02
조회수 238

  + 업체명 / 입금자성함 :  로스트스튜디오 / 국천호


  + 촬영내용 : 강의 영상 촬영


  + 촬영날짜 : 9/7 월요일


  + 촬영 룸 :  A 룸


  +촬영시간 (총 이용 2시간 이상) : (     12    )~(     18   )까지  / 총(    6    )시간         


  + 전자 세금계산서 :  유


  + 연락처 : 010 9378 0515


  + 이용인원: (   15    )명


  + 방문차량: (     2     )대


  +추가렌탈:


1